Wymagane dokumenty do pobrania

 1. WZÓR WNIOSKU
 2. Oświadczenia wnioskodawcy
 3. Prognozowane przepływy środków pieniężnych w pierwszym roku spłaty
 4. Upoważnienie do sprawdzenia podmiotu w BIG
 5. Upoważnienie do sprawdzenia w BIG osoby fizycznej
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 7. Kwestionariusz MŚP

Ewentualne dodatkowe zabezpieczenie pożyczki

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 2. Kwestionariusz osobowy wnioskodawcy/poręczyciela/współmałżonka

Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku

 1. Obowiązujący statut lub umowa Podmiotu
 2. Zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS (nie starsze niż 3 miesiące)
 3. Rachunek zysków i strat oraz bilans za 3 ostatnie lata
 4. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi za 3 ostatnie lata oraz rok bieżący
 5. Rejestr sprzedaży za bieżący rok
 6. Skan otrzymanych zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis za ostatnie 3 lata.

WZÓR UMOWY POŻYCZKI

 1. Umowa pożyczki
 2. Regulamin
 3. Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania/dofinansowania
 4. Tabela prowizji i opłat
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych