O projekcie

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA PES

„Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30.04.2020 r. roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kwotę 2 400 000,00 zł. W ramach tej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli Menadżer Funduszu Funduszy powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym „Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” i dokonał wniesienia wkładu Funduszu Funduszy ramach pierwotnej umowy w wysokości 2 400 000,00 zł.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej udzielana przez Pośrednika Finansowego ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki obrotowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” utworzony został na podstawie umowy nr 1/PES/2020 zawartej miedzy Skarbem Państwa – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z publicznych środków krajowych.