Umorzenia do 30.06.2021 r.

W celu uzyskania umorzenia należy spełnić obowiązkowo DWA WARUNKI:

 1. Wykazać zmniejszenie wartości przychodów, o co najmniej 20%;
 2. Utrzymanie miejsc pracy przez 10 miesięcy.

Szczegółowe zasady dokonywania Umorzeń:

 1. O częściowe Umorzenia spłaty kapitału Jednostkowej Pożyczki uprawnione podmioty mogą wnioskować wyłącznie do końca czerwca 2021 roku. Oznacza to, iż po 30 czerwca 2021 roku wnioski o częściowe Umorzenie spłaty kapitału Jednostkowej Pożyczki nie będą przyjmowane.
 2. Maksymalna, łączna wartość Umorzenia nie może przekroczyć 25% kapitału udzielonej Jednostkowej Pożyczki.
 3. Warunkiem uzyskania Umorzenia jest zmniejszenie u Pożyczkobiorcy/Wnioskodawcy wartości przychodów z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej, o co najmniej 20% wynikające z wprowadzonego stanu epidemicznego wywołanego COVID-19.
 4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 powyżej liczony jest poprzez porównanie dwóch
  Wybranych, kolejnych miesięcy z okresu od 1.01.2020 Do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o Umorzenie, do odpowiadających im miesięcy 2019 r. (np. przychody z 03-04.2020 Do przychodów z 03-04.2019). Warunek potwierdzany na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy/ Pożyczkobiorcy o wysokości tych przychodów. Oświadczenie może podlegać weryfikacji przez Pośrednika Finansowego na podstawie dokumentów źródłowych.
 5. Pożyczkobiorcy przysługuje uprawnienie do uzyskania Umorzenia, jeżeli spełnia kryterium utrzymania miejsca pracy przez 10 miesięcy od daty podpisania Umowy Inwestycyjnej, (gdy wniosek o Umorzenie był składany równolegle z wnioskiem o pożyczkę), a w przypadku udzielonych już pożyczek od daty aneksowania Umowy Inwestycyjnej, (gdy wniosek o Umorzenie został złożony po zawarciu Umowy Inwestycyjnej).
 6. Utrzymanie miejsc pracy, o których mowa w ust. 5 powyżej odnosi się przede wszystkim do utrzymanej liczby miejsc pracy, z zastrzeżeniem, iż wymiary utrzymanych etatów, co do zasady nie powinny ulec zmniejszeniu. Jeżeli liczba miejsc pracy oraz ich wymiary zostały utrzymane w odpowiedniej wysokości i zgodnie z kryterium opisanym w ust. 11 poniżej – Pożyczkobiorcy przysługuje Umorzenie w wysokości odpowiadającej spełnionemu kryterium, zgodnie z zapisami ust. 13. Przykład: Pożyczkobiorca / Wnioskodawca zatrudnia 4 osoby na 1/4 etatu (łącznie cały etat), utrzymane zostało zatrudnienie 3 osób, (mimo, że łącznie również cały etat) – uznaje się, że PES nie wywiązał się z kryterium.
 7. Liczba miejsc pracy do utrzymania liczona jest według stanu na 2 miesiące3 przed złożeniem wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki, (gdy wniosek o Umorzenie jest składany równolegle z wnioskiem o Jednostkową Pożyczkę) / wniosku o Umorzenie Jednostkowej Pożyczki, na podstawie oświadczenia o aktualnym stanie zatrudnienia złożonym przez Wnioskodawcę/ Pożyczkobiorcę.
 8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, może podlegać weryfikacji przez Pośrednika Finansowego na podstawie dokumentów źródłowych. Pośrednik Finansowy/ IZ/ BGK zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu zatrudnienia i zmian w stanie zatrudnienia pracowników również w innych okresach niż wskazany powyżej.
 9. Poprzez miejsce pracy (etat) rozumie się zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i spółdzielczą umowę o pracę w wymiarze czasu pracy, co najmniej ¼ etatu.
 10. W przypadku, gdy w weryfikowanym okresie utrzymania miejsca pracy (tj. 2 miesiące przed udzieleniem Jednostkowej Pożyczki oraz 10 miesięcy po udzieleniu Jednostkowej Pożyczki), nastąpiło ustanie Wg stanu na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego wynikającego z okresu 2 miesięcy (np. w przypadku pożyczki udzielonej 3.06.2020, Liczba etatów liczona jest na 2 pełne miesiące wstecz, czyli 1.04.2020). Strona 7 stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika, przy czym nie może się to wiązać z likwidacją miejsca pracy, Pożyczkobiorca może uzupełnić zatrudnienie w terminie do 3 miesięcy.
 11. Wnioskodawcy/ Pożyczkobiorcy przysługuje uprawnienie do uzyskania Umorzenia, jeżeli spełnia poniższe kryteria:
  a) w przypadku utrzymania 100% miejsc pracy(w przeliczeniu na liczbę etatów, przez okres, co najmniej 10 miesięcy po podpisaniu Umowy Inwestycyjnej / aneksowaniu Umowy Inwestycyjnej) – umorzenie 25% kapitału pożyczkowego albo
  b) przypadku utrzymania, co najmniej 80% miejsc pracy (w przeliczeniu na liczbę etatów, przez okres, co najmniej 10 miesięcy po podpisaniu Umowy Inwestycyjnej /aneksowaniu Umowy Inwestycyjnej) – umorzenie 15% kapitału pożyczkowego.
 12. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 11 powyżej liczone jest dwuetapowo. Po pierwsze weryfikowane jest utrzymanie 100% lub co najmniej 80% liczby miejsc pracy (stanowisk). Następnie weryfikacji i przeliczeniu podlegają utrzymane etaty. Weryfikacja i określenie spełnionych warunków podane są w Regulaminie.
 13. Umorzenie oznacza zmniejszenie części kapitału Jednostkowej Pożyczki. Umorzenie następuje po upływie 10 miesięcy od podpisania Umowy Inwestycyjnej /aneksowania Umowy Inwestycyjnej. Umorzenie o 25%/15% odnosi się do wartości Jednostkowej Pożyczki udzielonej i rozliczonej.
 14. Umorzenie Jednostkowej Pożyczki odbywa się po zakończeniu wypłat z Jednostkowej Pożyczki oraz po potwierdzeniu osiągnięcia jednego z kryteriów opisanych w ust. 11 powyżej, w dacie najbliższej płatności raty Jednostkowej Pożyczki.
 15. Warunkiem wypłaty Umorzenia jest pisemna oświadczenie o spełnieniu jednego z kryteriów wymienionych w ust. 11 powyżej. Oświadczenie może podlegać weryfikacji przez Pośrednika Finansowego na podstawie dokumentów źródłowych.
 16. Warunki Umorzenia są określane przez Pośrednika Finansowego na mocy zawartej Umowy Inwestycyjnej, w sytuacji, gdy Wnioskodawca ubiega się o Umorzenie w momencie wnioskowania o Jednostkową Pożyczkę lub na etapie zawarcia aneksu do Umowy Inwestycyjnej, gdy Pożyczkobiorca wnioskuje o dokonanie częściowego Umorzenia po zawarciu Umowy Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
 17. Dalsza spłata Jednostkowej Pożyczki następuje na podstawie nowego harmonogramu spłaty, przy czym Umorzenie nie wpływa na okres spłaty Jednostkowej Pożyczki.
 18. Umorzenie może być przyznane wyłącznie Pożyczkobiorcom, którzy nie przekroczyli limitu pomocy de minimis.
 19. Załącznikiem do wniosku o umorzenie jest:
  Księgowe zestawienie przychodów (np. zestawienie obrotów i sald) za miesiące wskazane spadkiem przychodów.

W razie jakichkolwiek pytań – proszę kontaktować się z Koordynatorem Projektu.
tel.: 730 938 766
e-mail:  biuro2otwii@frp.pl